Added 1976-08-26 17:48:03
App Freshness

0

Description

Company:
dasol info.
URL:
도치 비밀관리
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-18 05:48:03
Price:
Free

Download 도치 비밀관리 »

[Password Keeper]
*Unique Features
– Disguised as a calculator.(Calculator useable, Secret memo)
– Simple, Intuitive.
-Add Image(Camera, Album, Camera roll) to secret memo.
 *Default Password: 0000 (type : “0000=” to enter)

비밀번호관리

계산기로 가장한 비밀메모, 직관적 구성

-평소에는 계산기로 사용가능.
-복잡한 분류가 없습니다.
-사진첨부(촬영,카메라롤,앨범)가 가능합니다.

*초기비밀번호는 0000입니다.
로그인 방법: “0000=” (비번입력 후 “=” 클릭)

Quản lý mật khẩu

Máy tính cải trang thành một bản ghi nhớ bí mật, cấu hình trực quan

– Máy tính có thể được sử dụng như bình thường.
– Có phân loại phức tạp hơn.
– Ảnh đính kèm (chụp hình, kamerarol, album) có sẵn.

* Các mật khẩu mặc định là 0000.
Để đăng nhập: “0000 =” (off Enter “=”Click)

Screenshots

  • 도치 비밀관리 Screenshot
  • 도치 비밀관리 Screenshot

Stats for 도치 비밀관리

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for 도치 비밀관리 to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the 도치 비밀관리 iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.