App Freshness

1

Description

Company:
Tue Phan Xuan
URL:
Ai Làm Đươc-Hồ Biểu Chánh
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-19 16:51:29
Price:
$7.99

Download Ai Làm Đươc-Hồ Biểu Chánh »

Hồ Biểu Chánh bỏ hết những dư thừa trong lời nói, chỉ giữ lại những gì cốt yếu. Ông mô tả những chi tiết mà các tác giả trước ông không chú ý tới. Nói cách khác, Hồ Biểu Chánh mô tả một khung cảnh hiện thực, một con người hiện thực đang đứng trước mắt ta, người ấy ăn mặc như thế nào, nói năng ra làm sao

Screenshots

  • Ai Làm Đươc-Hồ Biểu Chánh Screenshot
  • Ai Làm Đươc-Hồ Biểu Chánh Screenshot

Stats for Ai Làm Đươc-Hồ Biểu Chánh

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Ai Làm Đươc-Hồ Biểu Chánh to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Ai Làm Đươc-Hồ Biểu Chánh iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.