App Freshness

1

Description

Company:
Truong Ngoc Quang
URL:
Mô Hình Nước Văn Lang
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-17 11:49:14
Price:
$7.99

Download Mô Hình Nước Văn Lang »

Ở bài trước [1], chúng ta đã đi đến một kết luận sơ khởi rằng thật sự rất khó có một nước Văn Lang rộng cỡ vùng đất Bắc Bộ ngày nay. Nhiều chứng cớ trình bày cho thấy đất nước nguyên thủy của người Việt, ngay cả trong vòng thời gian một hai trăm năm trước khi quân nhà Hán đến xâm chiếm (111 TCN), vẫn chưa hội đủ các thành tố để có thể tiến đến được hình thái nhà nước theo như mô hình của các chư hầu thời Xuân Thu Chiến quốc bên Tàu.

Screenshots

  • Mô Hình Nước Văn Lang Screenshot
  • Mô Hình Nước Văn Lang Screenshot

Stats for Mô Hình Nước Văn Lang

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Mô Hình Nước Văn Lang to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Mô Hình Nước Văn Lang iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.