Added 1976-10-01 18:10:38
App Freshness

1

Description

Company:
Truong Cong Chinh
URL:
NƯỚC MẮT TẠ ƠN
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-17 11:53:11
Price:
$6.99

Download NƯỚC MẮT TẠ ƠN »

Một người Pha-ri-siêu mời Chúa đến ăn tại nhà mình. Chúa tới nhà ông và ngồi vào bàn. Bỗng, một thiếu phụ tội lỗi trong thành, được tin Chúa ăn tại nhà người Phar-ri-siêu, thì đem một bình ngọc đầy dầu thơm tới. Chị đớng đàng sau, sát chân Chúa mà khóc ; nước mắt chảy xuống chân Chúa đầm đìa, thì chị lấy tóc mình mà lau, đoạn hôn chân Chúa và lấy dầu thơm mà xức chân Chúa. Thấy vậy, người Pha-ra-siêu đã mời Chúa, nghĩ thầm rằng : “Nếu ông này là tiên tri, chắc hẳn biết thiếu phụ đụng chạm đến mình là ai, là kẻ tội lỗi.” Chúa Giêsu liền nói cùng ông ấy rằng: “Ông Simon ơi, tôi có điều muốn nóivới ông.” Ông ấy thưa: ”Xin Thầy cứ nói.” Chủ kia có hai người mắc nợ, một người nợ năm trăm đồng, một người nợ năm mươi đồng. Vì họ không có gì để trả, nên chủ tha cho cả hai. Vậy ai yêu chủ hơn ?” Ông Simon thưa : ”Tôi nghl là người đã được tha nhiều hơn.” Chúa nói: “Ông xét đoán rất đúng.” Đoạn, Chúa quay về người thiếu phụ và nói cùng ông Simon rằng: “Ông có thấy chị này không? Tôi đã vào nhà ông, ông không cho tôi nước rửa chân, còn chị này đã lấy nước mắt mà rửa chân tôi và lấy tóc mình mà lau chân tôi. Ông không hôn tôi, còn chị thì từ lúc vào đây, đã không ngớt hôn chân tôi. Ong đã không lấy dầu xức đầu tôi, còn chị thì đã lấy dầu thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi nói cho ông biết: Tội chị này rất nhiều nhưng đã được tha cả, vì chị đã yêumến nhiều Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Chúa nói cùng thiếu phụ: “Các tội con đã được tha.” Các khách mời đồng bàn với Chúa, nghĩ thầm rằng: “Ông này là ai mà tha được cả tội ?” Chúa lại nói cùng thiếu phụ rằng: “Đức tin của con đã cứu con, con hãy đi về bình an.”

Screenshots

  • NƯỚC MẮT TẠ ƠN Screenshot
  • NƯỚC MẮT TẠ ƠN Screenshot

Stats for NƯỚC MẮT TẠ ƠN

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for NƯỚC MẮT TẠ ƠN to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the NƯỚC MẮT TẠ ƠN iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.