App Freshness

0

Description

Ngôn ngữ @ hay ngôn ngữ 9X là những từ hiện nay được nhắc đến rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày cũng như trên các trang báo điện tử.Phần lớn chúng ta đều “nghe mà hãi,đọc mà kinh” vì nhiều khi chẳng hiểu cái gì.

Đó là những từ viết tắt,từ “lóng” của các bạn trẻ thế hệ 9X( Sinh từ những năm 1990 trở đi ) sử dụng khi gửi tin nhắn, chát yahoo, facebook ….

AFOLI xin giới thiệu sản phẩm Ngôn Ngữ @ – Từ điển ngôn ngữ thế hệ 9X để quý vị tham khảo và hiểu phần nào đó về cách giao tiếp thông tin của các bạn trẻ.Đây một ứng dụng dành cho những ai muốn biết các bạn 9X viết gì.Có thể các bậc phụ huynh sẽ tìm thấy điều hữu ích ở ứng dụng này để biết và hiểu con cái mình hơn.

Các chức năng chính :

♥ Giới thiệu ngôn ngữ @
♥ Từ điển : Tiếng Việt – Ngôn ngữ @
♥ Dịch hai chiều từ Ngôn ngữ @ sang Tiếng Việt và ngược lại : Thêm chức năng post Yahoo, Facebook, Tiwiter, Send SMS.

@ Language(or 9x language) is the collection of words that is used in daily life as well as e-newspapers today. Most of us do not understand what they mean.

It is the short form or slang of the youth-9x ( The people who were born in 1990 and later) which is used when they send sms, chatting in yahoo, or commenting on facebook…
AFOLI’s pleased to introduce our new product called “@Language”. This is a 9x dictionary to help you understand something about communication of the youth. This is an application for those who want to know what our 9x people write. Maybe the parent will find it useful to understand their child better.

Main functions :

1.Introduce @language
2.Dictionary: Vietnamese – @ Language
[email protected] Language – Vietnamese and Vienamese – @ Language translating: Posting result on Yahoo, facebook, twitter, Sending sms.

Screenshots

  • Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin ) Screenshot
  • Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin ) Screenshot

Stats for Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin )

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin ) to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin ) iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.