App Freshness

1

Description

Company:
Hoang Viet
URL:
TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-19 00:11:06
Price:
$6.99

Download TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO »

Từ mùa hè năm 1989, chúng tôi bắt đầu sinh hoạt với nhóm Linh Thao Hy Vọng tại Virginia, Hoa-kỳ. Qua những buổi chia sẻ Lời Chúa và cảm nghiệm sống đức tin, mọi người đều nhận thấy một nhu cầu cấp bách là cần phải cập nhật hóa kiến thức giáo lý. Anh chị em trong nhóm nhờ chúng tôi tìm kiếm một tài liệu giáo lý thích hợp cho họ và muốn chúng tôi chuyển sang Việt ngữ cho dễ hiểu hơn. Ðáp lời và với chút kinh nghiệm sinh hoạt trong Ban Giáo lý Việt Nam tại Hoa-kỳ, chúng tôi chọn bộ The Catholic Vision của cha Mark Link, S.J., một linh mục dòng Tên và chuyên môn về tu đức và giáo lý.

Screenshots

  • TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO Screenshot
  • TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO Screenshot

Stats for TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.